پرداخت آنلاین

راهنمای پرداخت :
۱) لطفا قبل از پرداخت مبالغ را با واحد فروش هماهنگ نمایید.
۲) پس از انجام پرداخت شماره پیگیری را جهت هماهنگی های بعدی یاداشت نمایید.
۳) مبالغ واریزی را به ریال وارد نمایید.

ریال

تأیید