بهران سرد ویژه ۶۸

روغن کمپرسور بهران سرد ویژه ۶۸

روغن صنعتی بهران سرد ویژه ۶۸ با روغن پایه نفتنیک تهیه می شود و در کمپرسورهای برودتی که از گاز فرئون و آمونیاک استفاده می کنند، کاربرد دارد.

جدول مشخصات
مشخصات فيزيكی، شيميايی
گرانروی cSt
۱۰۰°C ۴۰°C
نقطه ابری شدن C°نقطه ریزش C°ولتاژ شکست kV (دی الکتریک)دانسيته در ۱۵°C Kg/m³
روش آزمونASTM
D-445
ASTM
D-2500
ASTM
D-97
ASTM
IEC-60156
ASTM
D-4052
بهران سرد ویژه ۶۸۶۸         ۷-۳۶-۳۰۴۰۹۰۳

دانستنی ها:

در روغن های کمپرسور خصوصیتی به نام نقطه توده شدن (Floc Point) اهمیت بسیار مهمی دارد. این نقطه بالاترین دمایی است که در مجاورت سیال تبریدی در روغن مواد مومی موجود در آن به حالت جامد در می آیند و ظاهر روغن را راکد می کنند. پایین بودن نقطه توده شدن مشخصه مطلوبی برای روانکارهای سیستم برودتی است. این مشخصه با نقطه ریزش (Pour Point) (پایین ترین دمایی که در آن روغن هنوز جاری است) متفاوت است. در واقع نقطه توده شدن از نقطه ریزش بالاتر است .

حال با دانستن مفهوم این دو مشخصه می توانیم در انتخاب روغن کمپرسور تبریدی دقت کنیم.

در انتخاب روغن کمپرسور باید دقت شود که نقطه توده شدن روغن از دمایی که توسط کمپرسور ایجاد می شود کمتر باشد، تا در حین کار به دلیل اختلاط روغن با سیال تبریدی، مواد مومی بصورت جامد در نیایند. چرا که این اتفاق باعث وارد شدن خسارت به کمپرسور و توقف کار می شود.

نتیجه دمای نقطه ریزش در یک روغن کمپرسور از دمایی که کمپرسور ایجاد می کند کمتر است.

 

 

 

روغن موتور | نوین اویل


بهران سرد ویژه ۶۸

روغن کمپرسور بهران سرد ویژه ۶۸

روغن صنعتی بهران سرد ویژه ۶۸ با روغن پایه نفتنیک تهیه می شود و در کمپرسورهای برودتی که از گاز فرئون و آمونیاک استفاده می کنند، کاربرد دارد.

جدول مشخصات
مشخصات فيزيكی، شيميايی
گرانروی cSt
۱۰۰°C ۴۰°C
نقطه ابری شدن C°نقطه ریزش C°ولتاژ شکست kV (دی الکتریک)دانسيته در ۱۵°C Kg/m³
روش آزمونASTM
D-445
ASTM
D-2500
ASTM
D-97
ASTM
IEC-60156
ASTM
D-4052
بهران سرد ویژه ۶۸۶۸         ۷-۳۶-۳۰۴۰۹۰۳

دانستنی ها:

در روغن های کمپرسور خصوصیتی به نام نقطه توده شدن (Floc Point) اهمیت بسیار مهمی دارد. این نقطه بالاترین دمایی است که در مجاورت سیال تبریدی در روغن مواد مومی موجود در آن به حالت جامد در می آیند و ظاهر روغن را راکد می کنند. پایین بودن نقطه توده شدن مشخصه مطلوبی برای روانکارهای سیستم برودتی است. این مشخصه با نقطه ریزش (Pour Point) (پایین ترین دمایی که در آن روغن هنوز جاری است) متفاوت است. در واقع نقطه توده شدن از نقطه ریزش بالاتر است .

حال با دانستن مفهوم این دو مشخصه می توانیم در انتخاب روغن کمپرسور تبریدی دقت کنیم.

در انتخاب روغن کمپرسور باید دقت شود که نقطه توده شدن روغن از دمایی که توسط کمپرسور ایجاد می شود کمتر باشد، تا در حین کار به دلیل اختلاط روغن با سیال تبریدی، مواد مومی بصورت جامد در نیایند. چرا که این اتفاق باعث وارد شدن خسارت به کمپرسور و توقف کار می شود.

نتیجه دمای نقطه ریزش در یک روغن کمپرسور از دمایی که کمپرسور ایجاد می کند کمتر است.

 

 

 

روغن موتور | نوین اویل